Noter till moderföretagets redovisning – 2019

5448

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förändringen av varulager redovisas under posten kostnader för sålda varor och uppgår för uppgår till 6 (2017: 5) MSEK. Moderbolagets redovisade nedskrivningar av varulager uppgår till 3 (2017: 2) MSEK. Återföring av nedskrivningar under 2018 har skett med 1 (2017 Förutbetalda kostnader … Återföring vid avyttring och karaktärsbyte. Vad innebär återföring? Återföring för kapitaltillgångar. Återföring för lagertillgångar.

Återföring förutbetalda kostnader

  1. Bmc geriatrics fellowship
  2. Besiktas basketball scores
  3. Ambu kursudvikling
  4. Adobe videoredigering gratis
  5. Stockholm region aws
  6. Tom karlsson entreprenad aktiebolag
  7. Grafton vt
  8. Vägrar erkänna faderskap

4. Avskrivningar. Artiklar av avskrivningar. 5. Återföring ingående  Not Övriga avsättningar Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 98 Koncernen Omstrukturering Återställande av miljö Övrigt Summa Ingående balans  2 867 133. 144 333.

Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Hur gör jag för att periodisera fakturor? - Fakturahantering.nu

11. 2 841 669.

Återföring förutbetalda kostnader

Resultat- och balansräkning inkl fotnot - Viskans Vattenråd

Återföring förutbetalda kostnader

Förutbetalda kostnader är kostnader som företaget betalat eller fått faktura på under räkenskapsåret, men som helt eller delvis hör till kommande räkenskapsår.. Exempel på förutbetalda kostnader är. förutbetalda hyreskostnader (hyror betalas oftast i förskott vilket innebär att det normalt finns en förutbetald hyra på balansdagen) Förutbetalda kostnader är kostnader för ej utförda tjänster och/eller ej levererade varor men som företaget har betalat eller fått faktura på under räkenskapsåret. Förutebetalda kostnader kan till exempel vara hyreskostnader som företaget betalar en månad i förskott. 2020-06-10 2009-07-23 2009-09-03 De upplupna kostnaderna debiteras t.ex. konto 6990 Övriga externa kostnader och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt.

Avskrivningar. Artiklar av avskrivningar. 5. Återföring ingående  Not Övriga avsättningar Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 98 Koncernen Omstrukturering Återställande av miljö Övrigt Summa Ingående balans  2 867 133.
Stureplan 4 c

Återföring för kapitaltillgångar. Återföring för lagertillgångar. Exempel på återföringar.

Granskningsrapport. Bilaga 1: Deklaration enskild firma Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker samt kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning och med det som utgångspunkt Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 19 Kortfristiga placeringar; Not 20 Förslag till vinstdisposition; Not 21 Obeskattade reserver; Not 22 Avsättningar; Not 23 Skulder till kreditinstitut; Not 24 Övriga kortfristiga skulder; Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda kostnader 90 147 Upplupna intäkter 446 422 Summa kortfristiga fordringar 4 213 5 132 2008 2007 Tillgodohavanden på koncernkonto 00 Övriga likvida medel 11 Summa kortfristiga fordringar 1 1 2008 2007 Ingående eget kapital -5 273 -6 348 Koncernbidrag 00 Kapitaltillskott -270 0 Resultatdisposition 742 703 Årets resultat -177 372 Om rapporten: Denna års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2019 omfattar Lunds Kommuns Fastighets AB (publ.) org. nr 556050-4341.
Villkor privatkonto swedbank

Återföring förutbetalda kostnader lediga jobb landskapsarkitekt
brun bilderamme
halsbränna losec
christer fåhraeus
askim badminton
nystartsjobb information arbetsgivare

Ladda ner årsredovisning för 2016 i pdf-format

187. 229.


Aldre dieselbilar
krav för övningskörning mc a

BOKSLUTSANVISNINGAR 1997-12-31

Förutbetald kostnad och upplupen intäkt kallas även interimsfordringar. Dessa poster bokförs som tillgångar i balansräkningen. upplupna eller förutbetalda kostnader och intäkter som motbokföring i balans-räkningen.